Ali Shahir  •  Nibrass

Ali Shahir

ROCK DESPERADO × SHARIE SHAHIRA

2006 Grey Straight Egyptian Stallion

Pedigree

ROCK DESPERADO THEE DESPERADO THE MINSTRIL RUMINAJA ALI
*BAHILA
AK AMIRI ASMARR THEEGYPTIANPRINCE
ASMARR
MISAFRA THE MINSTRIL RUMINAJA ALI
*BAHILA
ASAFRA NAIBN MONIET
GEMAAL
SHARIE SHAHIRA SHAHIR IASB SALAA EL DINE ANSATA HALIM SHAH
HANAN
*IMPERIAL IMPHAYANA ANSATA IMPERIAL
IMPERIAL PHANADAH
MISAFRA THE MINSTRIL RUMINAJA ALI
*BAHILA
ASAFRA NAIBN MONIET
GEMAAL